Görme Engelliler

Öğretmen Yeterlilikleri

ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ

 

 • Eğitme-Öğretme Yeterlilikleri
 • Genel kültür Bilgi ve Becerileri
 • Özel Alan Bilgi ve Becerileri
 •  

 • I.                   Eğitme-Öğretme Yeterlilikleri
 •  

  Ana Yeterlilikler

   

 • A.     Öğrenciyi Tanıma
 • B.     Öğretimi Planlama
 • C.     Materyal Geliştirme
 • D.    Öğretim Yapma
 • E.     Öğretimi Yönetme
 • F.     Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme
 • G.    Rehberlik Yapma
 • H.    Temel Becerileri Geliştirme
 • İ.       Özel Eğitime Gereksinim Duyan (ÖEGD) Öğrencilere Hizmet Etme

 • J.      Yetişkinleri Eğitme
 • K.     Ders Dışı Etkinliklerde Bulunma
 • L.     Kendini Geliştirme
 • M.   Okulu Geliştirme
 • N.    Okul-Çevre İlişkilerini Geliştirme
 •  

  Ana Yeterliliklerin Göstergeleri

   

 • A.     Öğrenciyi Tanıma
 •  

 • Öğrencilerin fiziksel özelliklerini tanıma
 • Öğrencilerin sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma
 • Öğrencilerin grup ilişkilerini tanıma
 • Öğrencilerin zihinsel özelliklerini tanıma
 • Öğrencilerin duygusal özelliklerini tanıma
 • Öğrencilerin psikomotor özelliklerini tanıma
 • Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirleme
 • Öğrencilerin öğrenme sitilini tanıma
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözleme
 • Öğrenciyi tanımada ilgililerle işbirliği yapma
 •  

 • B.     Öğretimi Planlama
 •  

 • Öğretimin amacını belirleme
 • Öğretimin içeriğini belirleme
 • Öğretim etkinliğini belirleme
 • Öğretim yöntemini belirleme
 • Öğretim materyalini belirleme
 • Öğretim ortamını belirleme
 • Ölçme ve değerlendirme araçlarını belirleme
 • Yıllık plân yapma
 • Ünite plânı yapma
 • Ders plânı yapma
 • Gezi, gözlem ve deney plânı yapma
 •  

 • C.     Materyal Geliştirme
 •  

 • Etkinlik, görev, iş ve deney yaprağı hazırlama
 • Bilgi yaprağı hazırlama
 • İşlem yaprağı hazırlama
 • Tepegöz saydamı hazırlama
 • Slayt hazırlama
 • Ödev kâğıdı hazırlama
 • Paspartu/küpür hazırlama
 • Elde şema-şekil ve grafik hazırlama
 • Pano, afiş, sergi düzenleme
 • Zaman şeridi hazırlama
 • Model hazırlama
 • Materyal uyarlama
 • Öğrenciye materyal hazırlama
 • Bilgisayar ekranı hazırlama
 • Ses kaseti hazırlama
 • Video kaseti hazırlama
 • Materyali arşivleme
 • Materyal karteksi tutma
 • Koleksiyon hazırlama
 • Döner levha hazırlama
 •  

 • D.    Öğretim Yapma
 •  

 • Öğrencinin ilgi ve dikkatini çekme
 • Önceden öğrenilenlerle konu alanı arasında bağ kurma
 • Öğrencinin ihtiyacı olan konu alanı arasında bağ kurma
 • Öğrenciye amaçlara ulaşma yollarını bildirme
 • Öğrenciye dersin amacını bildirme
 • Gezi-gözlem yoluyla öğretim yapma
 • Öğrencileri öğretim etkinliğine katma
 • Alan uzmanına bilgi sundurma
 • Dersi özetleme
 • Dersi değerlendirme
 • Öğrenme eksikliklerini, yanlışlıklarını giderme
 • Öğrencileri bir sonraki derse hazırlama
 • Ödev verme
 • Düz anlatımla öğretim yapma
 • Buluş yoluyla öğretim yapma
 • Problem çözme yöntemiyle öğretim yapma
 • Soru-cevap yöntemiyle öğretim yapma
 • Tartışma yoluyla öğretim yapma
 • Gösteri yoluyla öğretim yapma
 • Rol oynama yoluyla öğretim yapma
 • Oyun yöntemini kullanarak öğretim yapma
 • Beyin fırtınası yöntemi ile öğretim yapma
 • Bire bir öğretim yapma
 • Proje yöntemi ile öğretim yapma
 • Deneysel  öğretim yapma
 • Ekiple öğretim yapma
 • Örnek olay yöntemi ile öğretim yapma
 • Yazı tahtası ile öğretim yapma
 • Modellerle öğretim yapma
 • Benzetişim yöntemi ile öğretim yapma
 • Projeksiyonla (slayt-tepegöz) öğretim yapma
 • Video ile öğretim yapma
 • Bilgisayar ile öğretim yapma
 • Şema, şekil, grafik gibi görsel materyallerle öğretim yapma
 • Basılı materyaller ile öğretim yapma
 •  

 • E.     Öğretimi Yönetme
 •  

 • Öğrencilerin kendilerinin ifade edebilecekleri bir ortamı oluşturma
 • Uygulanacak kuralları belirleme
 • Olumlu ve olumsuz davranışları belirleme
 • Öğrencileri olumlu davranış yönünde motive etme
 • Olumsuz davranışı doğuran durumları iyileştirme
 • Pekiştirme ve caydırma menüsü hazırlama
 • Olumlu davranışı pekiştirme
 • Olumsuz davranışı düzeltme
 • Öğretim ortamını düzeltme
 • Zamanı yönetme
 • Öğretim hızını öğrenciye göre ayarlama
 • İletişim düzenini kurma
 • Öğrenci devamını kontrol etme
 • Öğrencileri birbirine kaynaştırma ve belirli amaçlar yönünde güdüleme
 • Öğrenci ve öğrenci gruplarının sorunlarının çözümüne yardımcı olma
 • Öğrencilerin liderlik özelliklerini geliştirme
 • Öğrenci deneyimlerini yönetme
 • Öğretim ortamı ile ilgili güvenlik önlemlerini alma
 • Öğrenciye ilk yardım yapma
 • Toplantıları yönetme
 • Okul etkinliklerine sınıfı katma
 •  

 • F.     Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme
 •  

 • Amaca uygun ölçme ve değerlendirme yöntemini belirleme
 • Öğrencinin performans ölçütlerini belirleme
 • Yazılı yoklama yapma
 • Sözlü yoklama yapma
 • Doğru-yanlış türü test yapma
 • Eşleştirme türü test yapma
 • Tamamlama türü test yapma
 • Çoktan seçmeli test yapma
 • Hazırladığı ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenirliklerini saptama
 • Ödev ve proje değerlendirme
 • Öğrenci çalışma dosyasını değerlendirme
 • Değerlendirme sonuçlarını okul yönetimine bildirme
 • Öğrenci velisine geri bildirim sağlama
 • Mutlak değerlendirme yapma
 • Bağıl değerlendirme yapma
 • Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılımını sağlama
 • Kendi öğretiminin etkinliğini değerlendirme
 • Öğrencinin kendini değerlendirmesine yardımcı olma
 • Öğrenciye geri bildirim sağlama
 • İş-performans testi yapma
 • Tutum ölçme
 •  

 • G.    Rehberlik Yapma
 •  

 • Öğrencilere rol modelliği yapma
 • Öğrencileri dinleme, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olma
 • Öğrencilere öğrenme ve çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik yapma
 • Öğrencilerin derslerdeki başarıları konusunda rehberlik yapma
 • Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirme
 • Öğrencilerin meslekleri tanımaları ve seçmelerine yardımcı olma
 • Öğrencilerin sonraki eğitimleri ile ilgili kararlarına yardımcı olma
 • Öğrencilerin genel nitelikli psikolojik sorunlarını çözmede yardımcı olma
 • Öğrencilere sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olma
 • Öğrencilere uyum sorunlarını çözmede yardımcı olma
 • Öğrencilere insan ilişkileri konusunda yardımcı olma
 • Öğrencilerin ekonomik ve sosyal programlardan yararlanmalarına yardımcı olma
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini izleme ve sorunlarını çözmede yardımcı olma
 • Öğrencilere disiplin kurallarına uymada yardımcı olma
 • Öğrencilerin disiplin sorunlarıyla mücadele etme
 • Öğrencilerin madde bağımlılığı sorunlarını çözmede yardımcı olma
 • Öğrencilerin okul karar süreçlerine katılımını destekleme
 • Öğrenci örgütlerinin yönetiminde öğrencilere danışmanlık yapma
 • Anne, babalara/velilere öğrenciler konusunda rehberlik yapma
 • Öğrenci sorunları ile ilgili rehberlik uzmanı ve servisleriyle işbirliği yapma
 •  

 • H.    Temel Becerileri Geliştirme
 •  

   

 • Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin yazılı iletişim becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin fiziksel ve el becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin toplumsal yaşama uyum sağlama becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin görselleri okuma becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin estetik yargılarının geliştirilmesine yardım etme
 • Öğrencilerin teknolojik okur yazarlık becerilerini geliştirmelerine yardım etme
 • Öğrencilerin eleştirel becerilerini geliştirme
 • Öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirme
 •  

   

  İ.       Özel Eğitime Gereksinim Duyan (ÖEGD) Öğrencilere Hizmet Etme

   

 • ÖEGD öğrencilere hizmet etmek üzere kendini hazırlama
 • ÖEGD öğrencileri belirleme
 • ÖEGD öğrencilerle iletişim becerilerini geliştirme
 • ÖEGD öğrenciler için uygun öğretim malzemeleri planlama
 • ÖEGD öğrenciler için uygun öğretim malzemeleri sağlama
 • ÖEGD öğrenciler için öğrenme ortamını yeniden düzenleme
 • ÖEGD öğrencilere uygun öğretim tekniklerini uygulama
 • ÖEGD öğrencilerin gelişimini izleme ve değerlendirme
 • ÖEGD öğrencilerin sınıf arkadaşları tarafından benimsenmesini özendirme
 • ÖEGD öğrencilerin mesleki geleceklerini planlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma
 • ÖEGD öğrencilere kişisel ve sosyal problemleri konusunda rehberlik yapma
 •  

   

 • J.      Yetişkinleri Eğitme
 •  

 • Kendisini yetişkinlerle birlikte çalışmaya hazırlama
 • Yetişkin eğitim gereksinimlerini belirleme
 • Bireysel eğitim gereksinimlerini belirleme
 • Yetişkin eğitimi programlarını tanıtma
 • Yetişkinler için öğretimi planlama
 • Yetişkinler için aktif öğrenme ortamı oluşturma
 • Eğitim sürecini yönetme
 • Yetişkinlerin performansını değerlendirme
 •  

   

 • K.     Ders Dışı Etkinliklerde Bulunma
 •  

 • Eğitsel kol etkinliklerine rehberlik etme
 • Okul ve zümre kurullarına katılma
 • Öğrenci velileri ile görüşme yapma
 • Okul- aile birliği/veli toplantılarına katılma
 • Öğrenci hakkında meslektaşları ile işbirliği yapma
 • Satın alma ve benzeri komisyonlara katılma
 • Bayrak törenini yönetme
 • Ders dışı etkinlikleri düzenleme
 • İlgi alanına göre kurs ve seminerler düzenleme
 • Okulda nöbet tutma
 •  

   

 • L.     Kendini Geliştirme
 •  

 • Mesleki yayınları izleme
 • Bilimsem etkinliklere (kurs, seminer, sempozyum, konferans, vb.) katılma
 • Eğitim-öğretim mevzuatını izleme
 • Deneyimlerini başkaları ile paylaşma
 • Yönetici ve müfettişlerle mesleki gelişim konusunda işbirliği yapma
 • Mesleki kuruluşlara aktif olarak katılma
 • Mesleği dışında sosyal ve kültürel etkinliklere katılma
 • Öğrencilerden kendi performansı ile ilgili geri bildirim alma
 • Meslektaşlarından kendi performansı ile ilgili geri bildirim alma
 •  

   

 • M.   Okulu Geliştirme
 •  

 • Okuldaki fiziksel kaynakları verimli kullanma
 • Okul-çevre etkileşimini sağlamada yönetime yardımcı olma
 • Öğretmen adaylarına uygulama öğretmenliği yapma
 • Aday öğretmenlere rehberlik yapma
 • Mezunları izleme çalışmalarına katılma
 • Okulun programları hakkında geri bildirim sağlama
 • Okul büro yönetim hizmetlerine yardımcı olma
 • Okul-işyeri koordinatörlüğü yapma
 • Fon/kaynak yaratma
 • Yönetimle işbirliği yapma
 • Okul sistemiyle ilgili sorunların çözümüne katılma
 •  

   

 • N.    Okul-Çevre İlişkilerini Geliştirme
 •  

 • Okul çevresini tanıma
 • Okulu çevreye tanıtma
 • Meslek kuruluşları ile işbirliği yapma
 • Okul-aile işbirliğine katkıda bulunma
 • Toplumsal gelişmelere önderlik etme
 •  

   

 • II.                Genel Kültür Bilgi ve Becerileri
 •  

 • Olay ve olguları farklı disiplinlerin kavramlarını kullanarak açıklayabilme, tanımlayabilme
 • Farklı disiplinlere ilişkin bilgilerin konu alanı ile bağını kurma
 • Öğretim sürecinde öğrenciyi derse hazırlama, güdüleme
 • Öğretim sürecinde örnekleme, benzetme-ayırt etme, analiz ve sentez yapmada diğer disiplinlerin bilgilerinden yararlanma
 • Öğrencileri, genel kültür yaşantılarını geliştirmeye özendirme
 •  

   

 • III.             Özel Alan Bilgi ve Becerileri
 •  

 • Temel bilgileri, kavramları, ilkeleri değişik biçimlerde açıklama
 • Farklı görüş, kuram, öğrenme yolları, araştırma ve inceleme yöntemlerini açıklama
 • Öğrenme kaynaklarını ve öğretim malzemelerini değerlendirme ve seçme
 • Alanında araştırmalar yaparak bilgi üretme
 • Öğrencileri alanla ilgili sorular sormaya, düşünceleri farklı perspektiflerden görmeye ve bilgi üretmeye özendirecek programları kullanma ve geliştirme
 • Öğrencinin, gerekli bilgi ve becerileri başka alanlarla ilişkilendirmesine olanak verecek disiplinler arası öğretim deneyimleri yaratma
 • Alana ilişkin problemleri tanıma, çözüm yolları arama, uygun çözüm yolunu seçme, uygulama ve değerlendirme
 •  

   

  Kaynak:

  MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlilikleri (Taslak). Ankara: Temmuz 2000.